Stručno lice za BZR

Zakon o Bezbednosti i zdravlju na radu, (“Sl. Glasnik RS“ br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017-dr.Zakon), svojim članom 15. obavezuje posodavca da aktom u pismenoj formi odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu jeste lice koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti i koje poslodavac pismenim aktom odredi za obavljanje tih poslova.

Lice može biti osoba zaposlena kod poslodavca ukoliko ispunjava zakonske uslove. Ukoliko ne postoji zaposleni sa potrebnim kvalifikacijama, poslodavac može angažovati pravno lice odnosno preduzetnika radi vođenja poslova BZNR.

Svi zaposleni u agenciji „PREVING-LIVE“ poseduju licencu za obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno imaju položeni stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu po članu 40. važećeg Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu:

1) sprovodi postupak procene rizika;
2) vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
3) učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
4) organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;
5) organizuje preventivne i periodične preglede i proveru opreme za rad;
6) predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;
7) svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje kod poslodavca;
8) prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
9) priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
10) priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;
11) zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog;
12) sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
13) vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca.