Program obuke zaposlenih iz zaštite od požara

Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara organizuje se za sve zaposlene odmah po stupanju na rad, a najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na rad.

Program osnovne obuke donosi poslodavac odnosno rukovodilac državnog organa, organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave, po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.

Program osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara je Zakonska obaveza po kojoj se vrši osposobljavanje zaposlenih za zaštitu od požara, po pribavljenoj saglasnosti MUP-a.