Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara

Subjekti u prvoj, drugoj i trećoj kategoriji ugroženosti od požara moraju imati Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, koji moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.

Ako kod poslodavca nije istaknut plan evakuacije na vidljivom mestu i ako poslodavac ne poseduje Plan i Program zaštite od požara, nadležni ispektor može propisati kazne koje su definisane članovima 81., 82., 83., i 84. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)