Pravila zaštite od požara

Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni) je definisao da Pravila zaštite od požara obuhvataju sledeće:

1) organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo širenje;
2) zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara;
3) Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara;
4) način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara;
5) prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara;
6) proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta.
Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara člana moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.

Prevencija zaštite od požara obezbeđuje se planiranjem i sprovođenjem preventivnih mera i radnji tako da se što efikasnije spreči izbijanje požara, a da se u slučaju izbijanja požara rizik po život i zdravlje ljudi i ugrožavanje materijalnih dobara kao i ugrožavanje životne sredine svede na najmanju moguću meru i požar ograniči na samom mestu izbijanja.

U cilju utvrđivanja odgovarajuće organizacije i preduzimanja mera potrebnih za uspešno funkcionisanje i sprovođenje zaštite od požara, Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši kategorizaciju objekata, delatnosti i zemljišta prema ugroženosti od požara u zavisnosti od tehnološkog procesa koji se u njima odvija; vrste i količine materijala koji se proizvodi, prerađuje ili skladišti; vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekta; značaja i veličine objekta i vrste biljnog pokrivača.

Objekti, delatnosti i zemljišta razvrstavaju se u sledeće kategorije:
1) sa visokim rizikom od izbijanja požara - prva kategorija ugroženosti od požara;
2) sa povećanim rizikom od izbijanja požara - druga kategorija ugroženosti od požara;
3) sa izvesnim rizikom od izbijanja požara - treća kategorija ugroženosti od požara.