PROPRATNA DOKUMENTACIJA BZR

Pored akta o proceni rizika poslodavac mora da poseduje i sledeću dokumentaciju:

1. PRAVILNIK BZR

Pravilnikom o BZR se uređuju prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:
• Mere bezbednosti i zdravlja na radu,
• Organizacija poslova bezbednosti i zdravlja na radu,
• Prava i obaveze u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
• Posebna prava obaveze i mere u vezi sa bezbednošću, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i profesionalno obolelih,
• Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad,
• Održavanje i kontrola sredstava za rad i ispitivanje uslova rada,
• Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu,
• Organizovanje i pružanje prve pomoći u slučaju povrede na radu,
• Radna mesta sa povećanim rizikom i posebnim uslovima rada,
• Evidencije o bezbednosti i zdravlju na radu.

2. EVIDENCIJE BZR (OBRASCI 1-14)

Poslodavac u saradnji sa licem za BZRje dužan da vodi i čuva evidencije o:
• radnim mestima sa povećanim rizikom;
• zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta;
• povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom;
• zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad;
• opasnim materijama koje koristi u toku rada;
• izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline;
• izvršenim pregledima i proverama opreme za rad;
• prijavama iz člana 50. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu;
• izdatim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu;
• izvršenim lekarskim pregledima zaposlenih u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.

3. PROGRAM OBUKE BZR

Evidenciju o osposobljavanju zaposlenih za bezbedan i zdrav rad vodi lice za bezbednost i zdravlje na radu na propisanim obrascima.

Osposobljavanje zaposlenog vrši se kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno drugog radnog angažovanja, premeštanja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije, ili novih sredstava za rad ili promene opreme za rad, kao i kod promene procesa rada koji može prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad.

U toku osposobljavanja zaposlenog za bezbedan i zdrav rad zaposleni se upoznaje sa svim vrstama razika na njegovom radnom mestu i radnoj okolini i sa konkretnim merama za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa aktom o proceni rizika.